1. T.C. ANAYASASI'NIN İLGİLİ HÜKÜMLERİ
  2. KANUNLAR
   1. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun (5746)
   2. Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (4483)
   3. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu (4691)
   4. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun (278)
   5. Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi İle Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun (2923)
   6. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun(5978)
   7. Yüksek Öğretim Personel Kanunu (2914)
   8. Yükseköğretim Kanunu (2547)
   9. Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu (2809)
   10. Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun (3843)
   11. Ölçme, Seçmeve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilatve Görevleri Hakkında Kanun 

  3. KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER
   1.Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında KanunHükmünde Kararname (124)
  4. BAKANLAR KURULU KARARLARI
   1. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı
   2. Yükseköğretim Kurumlarında Emekli Öğretim Elemanlarının Sözleşmeli Olarak Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Karar
   3. Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ders Ücretleri ile Görevli Akademik Yöneticiler ve Öğretim Elemanları ile İdari Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Karar
   4. Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetleri ve Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve İkinci Öğretim Ücretlerinin Tesbitine Dair Esaslar
  5. TÜZÜKLER
   1. Tıpta Uzmanlık Tüzüğü (Mülga)
   2. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk - Kazak Üniversitesi Tüzüğü
   3. Manas Kırgızistan - Türkiye Üniversitesi Tüzüğü
  6. YÖNETMELİKLER

  A. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU

   1. Enformatik Millî Komitesi Yönetmeliği
   2. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Kuruluş İşleyiş ve Görev Yönetmeliği
   3. Stratejik Araştırma ve Etüdler Millî Komitesi Yönetmeliği
   4. Yakın Çağ Tarih Araştırmaları Milli Komitesi Yönetmeliği
   5. Yükseköğretim Denetleme Kurulu Teşkilât, Görev ve Çalışma Usulleri Yönetmeliği
   6. Yükseköğretim Kurulu Milli Komiteler Yönetmeliği
   7. Yükseköğretim Kurulu Rektörler Komitesi Kurulması Hakkında Yönetmelik
   8. Yükseköğretim Kurulu Teşkilâtı ve Çalışma Usulleri Yönetmeliği
   9. Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği
   10. Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
   11. Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  B. ÜNİVERSİTELERARASI KURUL

   1. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
   2. Lisansüstü Öğrenim Görenlerden Öğretim Yardımcısı Kadrolarına Atanacakların Hak ve Yükümlülükleri İle Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Giriş Sınavları Hakkında Yönetmelik
   3. Tıpta Uzmanlık Eğitimi İçin Öğrenci Seçme Sınavları Hakkındaki Yönetmelik
   4. Üniversitelerarası Kurul’un ve Kurul’a Bağlı Komisyonların Çalışma Esasları Yönetmeliği
   5. Doçentlik Sınav Yönetmeliği

  C. AKADEMİK TEŞKİLAT VE ÖĞRETİM ELEMANLARI

   1. 2809 Sayılı Kanun’un Geçici 10. Maddesinin 2. Fıkrası Gereğince Öğretim Üyeliğine Yükseltilecek Sanat Dalları Öğretmenleri Hakkında Yönetmelik
   2. 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Geçici 2. Maddesine Göre Konservatuvarlardan Üniversitelere Geçen Sözleşmeli Öğretim Elemanları İle İlgili Yönetmelik
   3. Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
   4. Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik
   5. Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği
   6. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
   7. Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği
   8. Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
   9. Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik
   10. Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları İle Yabancı Uyruklu Elemanları Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği
   11. Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği
   12. Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği
   13. Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliği

  D. EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖĞRENCİLER

  1. Açık Yükseköğretim Yönetmeliği
  2. Devlet Konservatuvarları Orta ve Lise Devreleri Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
  3. Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik
  4. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik
  5. Meslekî ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
  6. Öğretmen Yetiştiren Yüksekokul Mezunlarının Lisans Öğrenimi Yapmaları Hakkında Yönetmelik
  7. Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği
  8. Türk Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimine İlişkin Yönetmelik
  9. Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik
  10. Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliği
  11. Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yönetmeliği
  12. Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği
  13. Yüksek Öğretim Kurumlarının Bakanlıklar İle Onlara Bağlı Kurum ve Kuruluşlardan Yararlanma Yönetmeliği
  14. Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik.
  15. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
  16. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
  17. Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği
  18. Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği
  19. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
  20. Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik
  21. Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik
  22. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği
  23. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, ÇiftAnadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
  24. Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık Ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik


Dosyalar

Footer © 2016