Görevli Personeller 

 Adı Soyadı  : Abbas KARTALAdı Soyadı   : Ramazan YAKAR


 Unvanı         : Şube MüdürüÜnvanı            : Bilgisayar İşletmeni
Telefon         : 0 (378) 223 50 25Telefon           : 0 (378) 223 50 25
E-Posta        : akartal@bartin.edu.trE-Posta           : ryakar@bartin.edu.tr 
 

Adı Soyadı   : Aynur TURGUT
 Adı Soyadı    : Mert SEYHAN

Unvanı            : Bilgisayar İşletmeni Unvanı             : Bilgisayar İşletmeni

Telefon          : 0(378) 223 50 26 Telefon           : 0 (378) 223 50 26

E-Posta          : acirakoglu@bartin.edu.tr E-Posta         : mseyhan@bartin.edu.tr

                                                               

  Stratejik Planlama Şube Müdürlüğünün Görevleri

 • İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturulmasını, stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek,
 • Stratejik planlamaya ilişkin destek hizmetlerini vermek,
 • İdarenin faaliyet raporunun hazırlık çalışmalarını koordine etmek,
 • İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak,
 • İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri inceleyerek yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililiği ve verimliliği önleyen tehditlere karşı tedbirler alınmasını önermek,
 • Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek,
 • İdarenin üstünlük ve zayıflıklarının tespitinde koordinasyonu sağlamak,
 • İdarenin faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek üzere analiz etmek, Yönetim Bilgi Sistemi fonksiyonuyla işbirliği sağlamak,
 • İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirilmesinde koordinasyonu sağlamak,
 • İdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirmek,
 • İdarenin faaliyet alanlarına ilişkin verilerin istatistiki kayıt ve kontrol işlemlerini yürütmek,
 • Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak

 

 

İş Tanımları

      Stratejik planlama; kuruluşların mevcut durum, misyon ve temel ilkelerinden hareketle, bir vizyon oluşturmaları, bu vizyona uygun amaç ve hedefler saptamaları, ölçülebilir göstergeler geliştirerek başarıyı izleme ve değerlendirmeleri sürecini ifade eden katılımcı ve esnek bir planlama yaklaşımıdır.

      Stratejik planlama ile; politika belirleme ve maliyetlendirme kapasitesinin güçlendirilmesi, amaç ve hedeflere dayalı yönetim anlayışı ve bütçelemenin geliştirilmesi, birimler arasında eşgüdümün sağlanması, hesap verme sorumluluğunun tesis edilmesi, eğitim öğretim kalitesinin artırılması, yönetim kültürünün geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

İşleyiş Süreci

 

Sorumlularİş SüreciFaaliyet Doküman / Kayıt
Evrak Kayıt SorumlusuGelen EvrakGelen evraklar evrak kayıt defterine kayıt edilir.Gelen Evrak Kayıt Defteri
Daire Başkanı                      Evrak incelenir ve hangi işlemin yapılacağına karar verilir.Evrak incelenir ve evrakla ilgili hangi işlemin yapılacağına karar verilir. 
Evrak Kayıt SorumlusuDosyaya kaldırılır.Herhangi bir işlem gerektirmeyen evraklar ilgili dosyaya kaldırılır.Dosya dolabı
Daire Başkanıİncelenen evrak ilgili birime havale edilir.Evrakın ilgili Mevzuatlar, Yönergeler ve Talimatlar doğrultusunda konusuna göre gerekli birimlere dağıtımı yapılır. 
Daire Başkanı                      Birim PersoneliStratejik Plan, Birim Faaliyet  ve İdare Faaliyet  Raporu Hazırlama5018 sayılı Kanunla ilgili Yönetmelikler gereği hazırlanacak olan Stratejik Plan çalışmalarında sekretarya görevi yapmak,kurumun faaliyet raporunun hazırlık çalışmalarını koordine etmek,  birimin faaliyet raporunu hazırlayıp yönetime sunmak.5018 Sayılı Kanunla ilgili yönetmelikler ve Ekleri
Daire Başkanı                      Birim PersoneliPerformans ve Kalite Ölçütleri Geliştirme Kalite Yönetim Sistemiİdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirilmesinde koordinasyonu sağlamak, Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili tüm faaliyetlerin takibini yapmak, bu doğrultuda Süreç Performansı ölçümleri yapmak.Kalite Yönetim Sistemi, Sistem Prosedürleri, Planlar ve Dokümanlar
Daire Başkanı                      Birim PersoneliAraştırma-Geliştirmeİdarenin üstünlük ve zayıflıklarının tespitinde koordinasyonu sağlamak,  İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri inceleyerek yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililiği ve verimliliği önleyen tehditlere karşı tedbirler alınmasını önermek,  görev alanları ile ilgili araştırma geliştirme yapmak. 
Daire Başkanı                      Birim PersoneliYönetim Bilgi SistemiYönetimin bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri ilgili birimlerle iş birliği içinde yerine getirmek,  yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek.Maliye Bakanlığı Faaliyet Raporları Yönetmeliği ve ekleri
Daire Başkanı
Evrak Kayıt Sorumlusu
Yazışma İşlemleriÜniversitemizin yazışma işlemleri yapılır.Resmi Yazışma Kurallarını Belirleyen Esas ve Usuller 
Daire Başkanı
Evrak Kayıt Sorumlusu
EvetYazı ve ekleri 
uygun mu?
HayırYazı ve eklerinin doğru ve tam olup olmadığı incelenir.Resmi Yazışma Kurallarını Belirleyen Esas ve Usuller 
Daire Başkanı 
Evrak Kayıt Sorumlusu
Evrak paraflanır ve imzalanır.Evrak paraflanır ve imzalanır.Resmi Yazışma Kurallarını Belirleyen Esas ve Usuller 
 
Evrak Kayıt Sorumlusu
Evrak kayıt edilir ve dosyalanır.Giden Evrak Kayıt Defteri’ne kayıt edilir ve paraflı suretleri ilgili dosyalara takılır.Giden Evrak Kayıt Defteri
 
Evrak Kayıt Sorumlusu
 Evrakın dağıtımı yapılır ve işlem sonlandırılır.Kayıt edilen evrak ilgili birime veya kişiye Daire Başkanlığı Zimmet Defteri ile teslim edilir. Evrak Zimmet Defteri

  Düzenleyen: Ramazan YAKAR       Düzenleme Tarihi / Sayısı: 15.01.2015 / 01.02

Stratejik Plan Çalışmaları

Üniversitemiz 2013-2017 Dönemi Stratejik Planı hazırlık çalışmaları kapsamında, Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ başkanlığında 21.07.2011 tarihinde Rektörlük konferans salonunda ilk toplantısını gerçekleştirmiştir. Toplantıda komisyon başkanı Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ tarafından konu ile ilgili genel bir bilgilendirme yapıldı, üyelerin görüş ve önerileri alındı ve Stratejik Plan hazırlık sürecinde nasıl bir yol izleneceğine karar verildi.

 

STRATEJİK PLAN YÜRÜTME KURULU KARARLARI

STRATEJİK PLAN İÇ GENELGE (2011/1)


Dosyalar

Footer © 2016