1. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
 2. Kamu Personelinin Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
 3. Memurlara Yapılacak Yiyecek Yardımı Yönetmeliği
 4. Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği
 5. Devlet Memurlarının Çekilmelerinde Devir ve Teslim Süreleri Hakkında Yönetmelik
 6. Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Resmi Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik
 7. Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik
 8. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik
 9. Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik
 10. Asli Devlet Memurluğuna Atananların Yemin Merasimi Yönetmeliği
 11. Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği
 12. Devlet Memurların Sicil Yönetmeliği
 13. Aday Memurların Yetiştirilmesine Dair Genel Yönetmelik
 14. Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
 15. İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 16. Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
 17. Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 18. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik
 19. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
 20. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği
 21. Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik
 22. Sosyal Güvenlik Kurumu Birim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişikliksiz Belgesizinin Aranması Hakkında Yönetmelik
 23. Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 24. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 25. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik


Dosyalar

Footer © 2016