Görevli Personeller 

 

Adı Soyadı    : Çetin BOSTANCI 
Adı Soyadı     : Bahar DEMİRBAŞ
 
Unvanı             : Muhasebe Yetkilisi              Unvanı              : Şef
Telefon           : 0 (378) 223 50 24Telefon             :0 (378) 223 50 24
E-Posta           : cbostanci@bartin.edu.trE-Posta             :bdemirbas@bartin.edu.tr

 Adı Soyadı   : Ayşegül ÜNVER                                          Adı Soyadı    : Aynur TURGUT


 

Unvanı            : Bilgisayar İşletmeni                                                           Unvanı              : Bilgisayar İşletmeni

Telefon           : 0 (378) 223 50 26                                                            Telefon             : 0 (378) 223 50 26

E-Posta         : aysegulbasar@bartin.edu.tr                                       E-Posta           : acirakoglu@bartin.edu.tr


  
  

                               Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğünün Görevleri

 • Mali istatistikleri ve bütçe kesin hesabını hazırlamak,
 • Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek,
 • Gelir ve alacakların tahsil işlemlerini yürütmek,
 • Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek,
 • Mali işlemlerin muhasebesini tutmak,
 • İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvelleri düzenlemek,
 • Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatta öngörülen sürelerde yapmak,
 • Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatta belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak,
 • Yetkili muhasebe mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatta öngörülen zamanlarda denetlemek veya yetkili muhasebe mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek,
 • İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,
 • Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

 

 

İş Tanımları

         5018 Sayılı KMYKK'nın 61 incı maddesinde, "Muhasebe hizmeti; gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemleridir" şeklinde tanımlanmıştır.

         Muhasebenin amacı ise, kuruluşun finansal (veya para ile ifade edilebilen) faaliyetlerine esas olan bilgi ve belgelerin girilmesi, düzenlenmesi, raporlanması ve kullanışlı şekilde bilgi kullanıcılarına aktarılmasıdır. 

İşleyiş Süreci

 

Sorumlularİş SüreciFaaliyet Doküman / Kayıt
Evrak Kayıt SorumlusuGelen EvrakGelen evraklar evrak kayıt defterine kayıt edilir.Gelen Evrak Kayıt Defteri
Daire Başkanı                      Evrak incelenir ve hangi işlemin yapılacağına karar verilir.

Evrak incelenir ve evrakla ilgili hangi işlemin yapılacağına karar verilir. 
Evrak Kayıt SorumlusuDosyaya kaldırılır.
Herhangi bir işlem gerektirmeyen evraklar ilgili dosyaya kaldırılır.Dosya dolabı
Daire Başkanıİncelenen evrak ilgili birime havale edilir.
Evrakın ilgili Mevzuatlar, Yönergeler ve Talimatlar doğrultusunda konusuna göre gerekli birimlere dağıtımı yapılır. 
Daire Başkanı                      Birim PersoneliMuhasebe işlemlerini gerçekleştirmek.
Malî işlemlerin muhasebesini tutmak, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek, gelir ve alacakların tahsil işlemlerini yürütmek, giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek,  muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatta belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak.5018 Say.Kanun ve Yönetmelik, Tebliğ, Genelge, Bütçe Uygulama Tebliği
Say2000i Muhasebe Modülü
Daire Başkanı                      Birim PersoneliBütçe Kesin Hesabını Hazırlamak


İlgili mevzuat gereğince Üniversitemiz Kesin Hesabını hazırlamakMuhasebe Genel Müdürlüğü 2005 Yılı 22 nolu
Tebliğ ve ekli formlar
Daire Başkanı                      Birim PersoneliMali ve Ayni Yönetim Dönemine İlişkin İcmal Cetvelleri ve Mali İstatistikleri Hazırlamak.
Üniversitemizin ilgili yıla ait tüm taşınır ve taşınmazlarının harcama birimleri tarafından hazırlanarak icmal cetvellerinin konsolide edilmesini sağlanmak ve Taşınır Hesap Cetvellerini  Maliye Bakanlığına göndermek.
5018 Sayılı Kanun ve Yönetmelik, Tebliğ, Genelge ve Bütçe Uygulama Tebliği
Daire Başkanı
Evrak Kayıt Sorumlusu
Yazışma İşlemleri
Üniversitemizin yazışma işlemleri yapılır.Resmi Yazışma Kurallarını Belirleyen Esas ve Usuller 
Daire Başkanı
Evrak Kayıt Sorumlusu
EvetYazı ve ekleri 
    uygun mu?
HayırYazı ve eklerinin doğru ve tam olup olmadığı incelenir.Resmi Yazışma Kurallarını Belirleyen Esas ve Usuller 
Daire Başkanı 
Evrak Kayıt Sorumlusu
Evrak paraflanır ve imzalanır.
Evrak paraflanır ve imzalanır.Resmi Yazışma Kurallarını Belirleyen Esas ve Usuller 
 
Evrak Kayıt Sorumlusu
Evrak kayıt edilir ve dosyalanır.
Giden Evrak Kayıt Defteri’ne kayıt edilir ve paraflı suretleri ilgili dosyalara takılır.Giden Evrak Kayıt Defteri
 
Evrak Kayıt Sorumlusu
 Evrakın dağıtımı yapılır ve işlem sonlandırılır.
Kayıt edilen evrak ilgili birime veya kişiye Daire Başkanlığı Zimmet Defteri ile teslim edilir. Evrak Zimmet Defteri

 Düzenleyen:Ramazan YAKAR       Düzenleme Tarihi / Sayısı: 15.01.2015 / 01.02Dosyalar

Footer © 2016