image/svg+xml
image/svg+xml

Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü

Görevli Personeller 

 

Adı Soyadı  : Çiğdem ÇAKMAK Adı Soyadı : Mert SEYHAN
Unvanı          : Mali Hizmetler Uzmanı Unvanı          : Bilgisayar İşletmeni
Telefon        : 0 (378) 223 54 48 Telefon        : 0 (378) 223 54 48
E-posta        : ccakmak@bartin.edu.tr E-Posta        : mseyhan@bartin.edu.tr

                                   

 

Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğünün Görevleri     

 

 • İdare bütçesini stratejik plan ve performans programına uygun olarak hazırlamak,
 • Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak,
 • Harcama birimleri tarafından düzenlenen ödenek gönderme belgelerine dayanılarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
 • Birim performans programını hazırlamak,
 • İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak,
 • Mevzuatla belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ayrıntılı harcama ve finansman programını hazırlamak,
 • Dönem bütçe raporlarını hazırlamak,
 • Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması,
 • Yatırım uygulama raporu hazırlamak,
 • Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve bunların kayıtlarını tutmak,
 • İdare gelirlerini tahakkuk ettirmek, bütçe gelir ve alacaklarının takip işlemlerini yürütmek,
 • İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
 • Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak, sorunları önleyici ve etkinliği artırıcı tedbirler üretmek,
 • İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,
 • Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 

  

İş Tanımları

        5018 sayılı kanunun 3 üncü maddesine göre bütçe: "Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulamasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belge" olarak tanımlanmıştır. Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda ise: "Merkezi Yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir ve gider tahminlerini gösteren, bunların uygulanmasına ve yürütülmesine yetki ve izin veren kanundur" şeklinde tanımlanmıştır.

        Artan ihtiyaçlar karşısında kıt kaynakları en gerekli alanlarda etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmak suretiyle, kullanılan kamu kaynağından en yüksek getiriyi sağlayabilmek, hedeflediğimiz durum ile gerçekleşen durum arasındaki sapmaları ve nedenlerini tespit etmek ve bu doğrultuda gerekli düzeltme işlemlerini yapmak bütçenin amaçları arasındadır.

İşleyiş Süreci

 

Sorumlular İş Süreci Faaliyet  Doküman / Kayıt
Evrak Kayıt Sorumlusu Gelen Evrak Gelen evraklar evrak kayıt defterine kayıt edilir. Gelen Evrak Kayıt Defteri
Daire Başkanı                       Evrak incelenir ve hangi işlemin 
yapılacağına karar verilir.
Evrak incelenir ve evrakla ilgili hangi işlemin yapılacağına karar verilir.  
Evrak Kayıt Sorumlusu Dosyaya kaldırılır. Herhangi bir işlem gerektirmeyen evraklar ilgili dosyaya kaldırılır. Dosya dolabı
Daire Başkanı İncelenen evrak ilgili birime havale edilir. Evrakın ilgili Mevzuatlar, Yönergeler ve Talimatlar doğrultusunda konusuna göre gerekli birimlere dağıtımı yapılır.  
Daire Başkanı              Birim Personeli Bütçe hazırlık işlemleri Bütçe Hazırlık Çalışmalarında sırasıyla Mayıs ayında yayımlanan Orta Vadeli Program, Haziran ayında yayımlanan Orta Vadeli Mali Plan ile Temmuz ayı ortalarına kadar yayımlanan Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberini esas alıp rehberde yer alan bilgilere göre (üç yıllık) Bütçe Tasarısını oluşturmak. 5018 Sayılı Kanun ile İkincil Mevzuatı ve Ekleri
Resmi Gazete
Maliye Bakanlığı Duyuruları ve Ekleri
Daire Başkanı              Birim Personeli Bütçe ve harcama
işlemleri
Mevzuatla belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ayrıntılı harcama ve finansman programını hazırlamak. Aylık veya üçer aylık dönemler itibariyle serbest bırakılan ödenekler için, “e-bütçe” programını kullanarak Ödenek Gönderme Belgelerini düzenlemek ve harcama yetkililerini bilgilendirmek. Daha sonra say2000i programı üzerinden “Muhasebe İşlem Fişi” düzenlemek. Birimlerin bütçe ödeneklerine ilişkin serbest ödenek revizyonu, aktarma veya ilave ödenek taleplerine dair iç ve dış yazışmaları yapmak. Ayrıntılı Harcama/ Finansman Programı,
“e-bütçe” Programı,     Resmi Yazışma Kuralları Yönetmeliği
Daire Başkanı              Birim Personeli Öz gelirlerin Tahakkuk
Tahsil Takip ve Kayıt İşleri
Öz gelir ödeneklerini kaynaklarından takip etmek. Günü gelen gelir ve alacakların Daire Başkanlığı hesapları ile ilgili bütçe tertiplerine aktarılması için gerekli iç ve dış yazışmaları yapmak.  Öz gelir Takip Formu
 Resmi Yazışma Kuralları Yönetmeliği
Daire Başkanı Birim Personeli

Yıllık Yatırım Programı, Bütçe Performans 
Programları Koordinasyon İşleri

Üniversitemiz Yatırım Programı Hazırlık İşlemlerini koordine etmek. Gerçekleşme raporları ve brifing tablolarını hazırlamak. Bütçe performans programlarının hazırlık ve değerlendirme süreçlerinin koordinasyon ve takiplerini yapmak. Yıllık Yatırım Programı Hazırlama Rehberi (DPT)
Performans Programı Hazırlama Rehberi (MB)
YÖK Duyuruları ve Ekleri
Daire Başkanı
Evrak Kayıt Sorumlusu
Yazışma İşlemleri Üniversitemizin yazışma işlemleri yapılır. Resmi Yazışma Kurallarını Belirleyen Esas ve Usuller 
Daire Başkanı
Evrak Kayıt Sorumlusu
Evet Yazı ve ekleri 
    uygun mu?
Hayır Yazı ve eklerinin doğru ve tam olup olmadığı incelenir. Resmi Yazışma Kurallarını Belirleyen Esas ve Usuller 
Daire Başkanı 
Evrak Kayıt Sorumlusu
Evrak paraflanır ve imzalanır. Evrak paraflanır ve imzalanır. Resmi Yazışma Kurallarını Belirleyen Esas ve Usuller 
 
Evrak Kayıt Sorumlusu
Evrak kayıt edilir ve dosyalanır. Giden Evrak Kayıt Defteri’ne kayıt edilir ve paraflı suretleri ilgili dosyalara takılır. Giden Evrak Kayıt Defteri
 
Evrak Kayıt Sorumlusu
Evrakın dağıtımı yapılır ve işlem sonlandırılır. Kayıt edilen evrak ilgili birime veya kişiye Daire Başkanlığı Zimmet Defteri ile teslim edilir.  Evrak Zimmet Defteri