image/svg+xml
image/svg+xml

İç Kontrol Şube Müdürlüğü

Görevli Personeller 

 
 
Adı Soyadı   : Nihan ORDU


 Unvanı           : Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı
 Telefon         : 0 (378) 223 54 49
 E-Posta          : narayi@bartin.edu.tr
 

                                           İç Kontrol Şube Müdürlüğünün Görevleri

  • İç kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,
  • İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak,
  • Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek,
  • Amaçlar ve sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek,
  • İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,
  • Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

  

İş Tanımları

      5018 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde iç kontrol, "idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünü" olarak tanımlanmıştır. 

      Kanunun 56 ncı maddesinde ise iç kontrolün amaçları;                                                                      
• Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,
• Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,                                
• Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,
• Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,
• Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını, sağlamak olarak belirlenmiştir.

 

İşleyiş Süreci

 

Sorumlular İş Süreci Faaliyet  Doküman / Kayıt
Evrak Kayıt Sorumlusu Gelen Evrak Gelen evraklar evrak kayıt defterine kayıt edilir. Gelen Evrak Kayıt Defteri
Daire Başkanı                       Evrak incelenir ve hangi işlemin 
yapılacağına karar verilir.
Evrak incelenir ve evrakla ilgili hangi işlemin yapılacağına karar verilir.  
Evrak Kayıt Sorumlusu Dosyaya kaldırılır. Herhangi bir işlem gerektirmeyen evraklar ilgili dosyaya kaldırılır. Dosya dolabı
Daire Başkanı İncelenen evrak ilgili birime havale edilir. Evrakın ilgili Mevzuatlar, Yönergeler ve Talimatlar doğrultusunda konusuna göre gerekli birimlere dağıtımı yapılır.  
Daire Başkanı                           Birim Perosneli İç Kontrol yapılması. İç kontrol sistemini oluşturmak ve  standartlarını belirlemek. Ayrıca sistemin uygulanması ve geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak. Ön mali kontrole ilişkin standart ve yöntemler, ön mali kontrole tabi karar ve işlemler ile bunların kontrol usul ve esaslarını belirlemek. İç kontrol alanında birimler arasındaki koordinasyonu sağlamek ve birimlere rehberlik hizmeti vermek.   5018 sayılı Kanun ile ilgili Yönetmelikler ve Tebliğler
Daire Başkanı                        Birim Perosneli Ön mali kontrol işlemlerinin gerçekleştirilmesi. Harcama birimlerinden gelen ön mali kontrole tabi mali karar ve işlemlerin kontrolünü yapmak ve uygun olmayan evrakları yazılı olarak iade etmek. 5018 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelikler
Daire Başkanı                    Birim Perosneli Hedefler ile ulaşılan sonuçlar arasındaki farkı en aza indirmeye yönelik çalışmaların 
yapılması.
İdarenin amaçlarına ulaşmada etkin bir kontrol mekanizması ile riskleri değerlendirmek. Bu riskleri tespit edici, düzeltici ve önleyici faaliyetleri belirlemek. İç kontrol sistemini ve işleyişini sürekli izlemek ve gerekli değerlendirmeleri yapmek. 5018 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelikler
Daire Başkanı
Evrak Kayıt Sorumlusu
Yazışma İşlemleri. Üniversitemizin yazışma işlemleri yapılır. Resmi Yazışma Kurallarını Belirleyen Esas ve Usuller 
Daire Başkanı
Evrak Kayıt Sorumlusu
Evet Yazı ve ekleri 
 uygun mu?
Hayır Yazı ve eklerinin doğru ve tam olup olmadığı incelenir. Resmi Yazışma Kurallarını Belirleyen Esas ve Usuller 
Daire Başkanı 
Evrak Kayıt Sorumlusu
Evrak paraflanır ve imzalanır. Evrak paraflanır ve imzalanır. Resmi Yazışma Kurallarını Belirleyen Esas ve Usuller 
 
Evrak Kayıt Sorumlusu
Evrak kayıt edilir ve dosyalanır. Giden Evrak Kayıt Defteri’ne kayıt edilir ve paraflı suretleri ilgili dosyalara takılır. Giden Evrak Kayıt Defteri
 
Evrak Kayıt Sorumlusu
Evrakın dağıtımı yapılır ve işlem sonlandırılır Kayıt edilen evrak ilgili birime veya kişiye Daire Başkanlığı Zimmet Defteri ile teslim edilir.  Evrak Zimmet Defteri